VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SUN Professionals s.r.o.

Sídlo: SUN Professionals s.r.o., K dolům 1714/37, Praha 12 – Modřany

Provozovna: SUN Professionals s.r.o., Generála Šišky 2375/6, Praha 12 – Modřany

IČO: 27159884, DIČ: CZ27159884, zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C 100849, vložka 100849

 1. Vymezení pojmů, Rozsah a platnost

1.1. Vymezení pojmů:

„zhotovitel“ – zhotovitelem je SUN Professionals s.r.o., IČ: 27159884, DIČ: CZ27159884, se sídlem K dolům 1714/37, Praha 12 – Modřany

„objednatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala dílo zhotovitele

“klient” – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala službu zhotovitele, zejména zpracování poptávky nebo zhotovení díla, případně vyplnila webový formulář na webových stránkách zhotovitele nebo jiným způsobem kontaktovala zhotovitele a dobrovolně poskytla své osobní údaje

“osobní údaje” – osobními údaji se rozumí informace o klientovi, na základě kterých, lze klienta přímo či nepřímo identifikovat

1.2. rozsah a platnost: Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi zhotovitelem a objednatelem tyto všeobecné obchodní podmínky. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech dalších uzavíraných smluv, které na tyto podmínky odkazují a považují se za jejich nedílnou součást.

 

 1. Vznik kupní smlouvy

2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky objednatele zhotovitelem nebo uzavřením písemné smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Smlouva o dílo má písemnou formu a je doručená druhé straně osobně, poštou, faxem nebo e-mailem. Smlouvou o dílo se rozumí buď dokument s názvem „kupní smlouva“ – dále jen „smlouva“ nebo dokument s názvem „smlouva o dílo“ – dále jen „smlouva“ nebo dokument s názvem „objednávka“ – dále jen „smlouva“.

2.2. Specifikace výrobku a rozsah dodávky je jednoznačně určen příslušnou cenovou nabídkou a obsahem smlouvy.

2.3. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění smlouvy objednatele, zapracuje zhotovitel tyto změny a odešle je objednateli k odsouhlasení. Účinnost těchto změn a tedy i účinnost změny smlouvy vzniká až potvrzením těchto změn objednatelem a potvrzením zhotovitele o přijetí upravené závazné objednávky. Zhotovitel upraví obsah objednávky v souladu s odsouhlasenými změnami. Sjednané změny mají vliv na cenu díla a na termín plnění, nebude-li dohodnuto ve změně objednávky jinak.

2.4. V případě, že objednatel bude po podpisu smlouvy/potvrzení závazné objednávky požadovat změnu v rozsahu cenové nabídky (počet a barevnost jednotlivých položek nebo jejich členění, doplňků, rozsah prací), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náklady na již objednaný materiál a práci s tím spojenou a objednatel je povinen je uhradit. Při snížení rozsahu prací ze strany objednatele po podpisu objednávky vzniká nárok zhotovitele účtovat objednateli storno poplatek 10 % z ceny odečtených prací.

2.5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy v době, kdy již probíhá její plnění (příprava výroby, objednávky na materiál atd.) je objednatel povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady, které zhotovitel již v rámci plnění vynaložil nebo bude muset vynaložit.

2.6. Termíny plnění smlouvy jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného doplnění technických parametrů a u dodávek s montáží včasné stavební připravenosti dle odst. 6.4. těchto obchodních podmínek a potřebné součinnosti objednatele.

2.7. Na základě takto uzavřených smluv je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu a objednatel je povinen dílo odebrat a uhradit sjednanou cenu.

 

 1. Práva a povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo sám, je však oprávněn realizovat jednotlivá dílčí plnění prostřednictvím třetích osob; v takové případě má zhotovitel odpovědnost za řádné plnění všech povinností dle Smlouvy, jako by Dílo prováděl sám.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost ke splnění účelu smlouvy.

3.3. Jakékoliv skutečnosti bránící zhotoviteli při plnění smlouvy sdělí zhotovitel co nejrychleji objednateli a vyvine úsilí společně s objednatelem k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu vyřešení problému a odstranění překážek stojících v plnění smlouvy.

3.4. V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny delším než 10 dnů je zhotovitel oprávněn provést demontáž díla. Zhotovitel má v takovém případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s demontáží, jakož i právo na náhradu škody, která mu v důsledku nezaplacení díla vznikla.

 

 1. Práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat k řádnému plnění předmětu smlouvy. Jakékoliv problémy či nové skutečnosti týkající se závazků vyplývajících z této smlouvy objednatel neodkladně sdělí zhotoviteli a bude se snažit společně s ním o co nejefektivnější a nejrychlejší vyřešení této skutečnosti/problému.

4.2. Objednatel se zavazuje být přítomen v době zahájení montáže Díla.

4.3. Pro montáž díla objednatel místo montáže (stavební otvor) předá připravené (tzv. stavební připravenost), v místě montáže Díla, resp. v nejbližším jeho okolí nebudou probíhat již žádné činnosti narušující průběh montáže Díla.

4.4. Při nedodržení stavební připravenosti případně existence překážky na straně objednatele, která znemožní montáž Díla, bude montáž přerušena, budou objednateli dodatečně účtovány s tím spojené náklady (jednorázový poplatek 4000Kč a doprava dle uvedené kalkulace přiložené v nabídce dané smlouvy). Pokud montáž Díla bude moci pokračovat, ale zhotoviteli na základě jím nezaviněné překážky vzniknou vícepráce, budou tyto účtovány částkou 1500 Kč za každou započatou hodinu.

4.5. Objednatel je povinen na svůj náklad pojistit místo montáže Díla, zejména proti krádeži Díla, vandalství, přitom pojistnou smlouvu je povinen uzavřít před termínem montáže Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.6. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s úhradou ceny díla delší než 10 dnů neprodleně na výzvu umožnit zhotoviteli přístup do místa montáže Díla a dále umožnit mu demontáž díla. Objednatel se v případě demontáže Díla zavazuje zaplatit zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s demontáží, jakož i náhradu škody, která zhotoviteli v důsledku nezaplacení Díla vznikla.

4.7. Objednatel se zavazuje v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí díla neprodleně zaplatit zhotoviteli náklady, případně též náhradu škody, které zhotoviteli vznikly v důsledku „marného“ předání (nemožnosti předání) díla.

 

 1. Ceny a platební podmínky

5.1. Kupní ceny jsou určeny platnou cenovou nabídkou, příp. platným ceníkem zhotovitele. Takto stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, není v ceně zahrnuta doprava, montáž a montážní materiál.

5.2. Za dílo vyráběné na zakázku zaplatí objednatel 75 % (není-li dohodnuta jiná výše zálohy) ze smluvní ceny úhradou zálohové faktury vystavené zhotovitelem a zbytek ceny díla zaplatí objednatel v hotovosti ihned při dodání díla – není-li dohodnuto jinak. U dodávek s montáží ihned po montáži díla – není-li dohodnuto jinak. Při nedodržení termínů plateb se termín realizace posouvá o prodlený čas, nebo se práce přerušují do doby uhrazení dlužných plateb. Objednatel má právo na převzetí a užívání díla až po úplném zaplacení ceny díla. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele nebo složením hotovosti. Dílo zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících závazků objednatele, ve vlastnictví zhotovitele.

5.3. V případě prodlení úhrady konečné faktury se objednatel zavazuje mimo náhradu škody zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

 

 1. Dodání díla

6.1. U dodávek včetně montáže objednatel zajistí nerušený přístup k místu montáže v době od 7:00 do 17:00hodin, pokud nebude sjednáno jinak. Objednatel dále na svůj náklad zajistí pro zhotovitele použití elektrické energie, zejména funkční zásuvky 220 V; objednatel umožní zhotoviteli vykládku komponentů z nákladního automobilu v co nejbližší vzdálenosti od místa montáže. Objednatel je povinen vyznačit veškerá vedení (el.proud, voda, plyn, odpady…) v místě montáže a seznámit s tím pracovníky firmy SUN Professionals s.r.o.

6.2. Po dobu od dokončení montáže do úhrady ceny díla nese objednatel odpovědnost za škody na zabudované (zhotovené) věci, a to v plném rozsahu. Dojde-li k poškození nebo ke ztrátě zabudované (zhotovené) věci, je objednatel zavázán k úhradě škody zhotoviteli.

6.3. Po dokončení montáže bude provedena funkční zkouška za účasti objednatele a výrobek bude předán do užívání. V návaznosti na to bude sepsán „Předávací protokol“. Vady zřejmé při předání je objednatel povinen uplatnit v ”Předávacím protokolu”. V případě, že objednatel nebo jeho zmocněnec tento ”Předávací protokol“ bez uvedení důvodu nepodepíšou, nebo se nedostaví k ohlášenému předání a převzetí díla, platí, že dílo bylo předáno zhotovitelem bez závad. Předáním díla bez závad vzniká nárok zhotovitele vůči objednateli na doplacení ceny za dílo ve lhůtě splatnosti, uvedené na konečné faktuře, vystavené zhotovitelem.

6.4. Termíny zhotovení a předání se prodlužují: dohodou smluvních stran, změnami v zadání ze strany objednatele, vznikem vyšší moci, v důsledku nepříznivých povětrnostních okolností, v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla, v důsledku špatné situace na trhu, kdy zpoždění dodávky vzniká již u výrobce díla. V souvislosti s obecnou situací na trhu může docházet k neplánovaným zpožděním výroby a opožděným dodávkám. Dodací termíny jsou orientační. Zpoždění dodávky proto není důvodem pro odstoupení od smlouvy. Termíny zhotovení se prodlužují přiměřeně o dobu, po kterou příčina trvá.

6.5. Zhotovitel je povinen dodat dílo objednateli pouze v případě, že má objednatel splněny všechny závazky vůči zhotoviteli, a to i z jiných smluvních vztahů.

 

 1. Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad

7.1. Záruční lhůta na veškeré výrobky dodávané fi. SUN Professionals s.r.o. a jejich montáže činí 24 měsíců od předání díla zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za závady způsobené vadami materiálu, popř. chybnou montáží (pokud byla montáž provedena zhotovitelem).

7.2. Záruční lhůta na náhradní díly je 6 měsíců nebo po uplynutí základní záruční lhůty výrobku.

7.3. Prodloužená záruční lhůta je 60 měsíců a je platná pro vybrané výrobky. Tato prodloužená záruční lhůta musí být vyznačena v předávacím protokolu, jinak platí standardní záruční lhůta 24 měsíců.

7.4.1. Prodloužená záruční lhůta je poskytována na nepohyblivé nosné části jednotlivých produktů. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů.

7.4.2. Prodloužená záruka je platná při objednání garančního servisu 1x ročně, která bude provedena pracovníky společnosti SUN Professionals s.r.o.  Garanční servis objedná zákazník emailem na: info@slunce-stin.cz. Garanční servis je zpoplatněn, viz ceník SUN Professionals s.r.o.  Prodloužená záruka se vztahuje pouze na materiál. Montážní, demontážní práce a doprava budou účtovány dle ceníku.

7.4.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů způsobené používáním. Kratší životnost opotřebitelného dílu nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

7.4.5. Uplatnění práva a odpovědnost za vady výrobků a služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.5. Záruku nelze uplatnit:

 • V případě neodborného uvedení do provozu nebo vadné montáže.
 • Při nedbalostním nebo úmyslném poškození, nebo při neodborné nebo nedostatečné údržbě.
 • Při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze.
 • Na škody způsobené vnějšími vlivy, jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů.
 • Při mechanickém poškození způsobeném přepravou a montáží.
 • V případě oprav nekvalifikovanými osobami.
 • Při použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem.
 • Na díly a materiál podléhající běžnému opotřebení.
 • Na baterie a žárovky (nefunkčnost z důvodu běžného opotřebení může nastat již po cca 6 měsících používání).

7.6. Reklamaci díla lze uplatnit v záruční lhůtě a zároveň po úplném uhrazení kupní ceny zhotoviteli.

7.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má objednatel, v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady, právo na dodání náhradního díla za vadné nebo na dodání chybějícího množství díla.

7.8. Objednatel je povinen oznámit vady díla, rozsah množství a jiné zjevné vady při převzetí díla a skryté vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude zhotovitel akceptovat. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na díle vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace jsou z důvodu evidence přijímány pouze písemně na e-mailu: info@slunce-stin.cz a na adrese: K dolům 1714/37, Praha 12, 14300

7.9. Zhotovitel rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejich prokazatelného oznámení objednatelem. Dílo, na které se vztahuje záruka, bude objednateli přednostně bezplatně opraveno. Zhotovitel si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti díla a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne zhotovitel objednateli odpovídající náhradní díl na náklady objednatele, či provede opravu na náklady objednatel. Potvrdí-li se oprávněnost reklamace, vystaví zhotovitel objednateli na předmětný díl/opravu dobropis.

7.10. Každá ze stran nese při vyřizování reklamace svoje náklady na vlastní účet.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli nebo pokud zhotovitel nedodal dílo bez zjevné příčiny. Prodlení v dodací lhůtě způsobené dohodou smluvních stran, změnami v zadání ze strany objednatele, vznikem vyšší moci, v důsledku nepříznivých povětrnostních okolností, v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla, v důsledku špatné situace na trhu, kdy zpoždění dodávky vzniká již u výrobce není důvodem k odstoupení od smlouvy.

8.2. zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • objednatel je v prodlení 5 dnů se zaplacením zálohy z kupní ceny, popřípadě kupní ceny, není-li záloha sjednána
 • objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli delší než 15 dnů po jejich splatnosti
 • je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli
 • objednatel je v prodlení s převzetím díla delším než 30 dnů

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

8.4. Odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. se nedotýká povinnosti kupujícího uhradit zhotoviteli škodu ve formě vzniklých nákladů, ušlého zisku a smluvních pokut sjednaných ve smlouvě či stanovených těmito všeobecnými podmínkami ve prospěch zhotovitele.

8.5. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 1. Ostatní ujednání

  V jednotlivých smlouvách lze sjednat jiné obchodní podmínky včetně těch, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto všeobecné obchodní podmínky.  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušných smluv o dílo se řídí občanským zákoníkem.

 

V Praze, dne 1.1.2020

 

 

 

zásady ochrany soukromí

V SUN Professionals je pro nás důležité, aby Vaše osobní údaje a Vaše osobní volba byly vždy respektovány a k jejich zpracování přistupujeme se společenskou odpovědností. Důraz klademe na srozumitelnost a dodržování svých závazků. Naším cílem je vytvořit si se zákazníkem silný a trvalý vztah založený na vzájemné důvěře. Část tohoto cíle spočívá v ochraně a respektování Vašeho soukromí a Vaší volby. Respektování Vašeho soukromí je pro nás klíčové. Proto jsme vypracovali níže uvedené dokumenty „Náš závazek Vaší ochrany soukromí“ a úplné znění „Vaše práva a možnosti“.

 

NÁŠ ZÁVAZEK VAŠÍ OCHRANY SOUKROMÍ

 • Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom Vás předem neinformovali.
 • marketingová sdělení Vám zasíláme, pouze pokud o ně požádáte. Svůj názor můžete kdykoli změnit
 • Vaše údaje nikdy nenabízíme ani neprodáváme
 • ochrana soukromí a bezpečnosti je zakořeněna v každé naší činnosti
 • naším cílem je uchovávat Vaše údaje zabezpečené a chráněné. Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery

Jestliže s námi sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďujeme Vaše osobní údaje, používáme je v souladu s těmito ZÁSADAMI. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na info@slunce-stin.cz. 

Jakým způsobem Vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Čím více s námi komunikujete, tím lépe Vás můžeme poznat a jsme schopni nabídnout Vám služby i produkty na míru.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, poptávkového a kontaktního formuláře nebo stránek na sociálních sítích či jinak. Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření účtu, když nás kontaktujete, zašlete poptávku, když provedete nákup na našich internetových stránkách či v prodejně), někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše stránky).

Při shromažďování údajů označíme povinná pole hvězdičkou, pokud jsou pro nás tyto údaje důležité, abychom:

 • zpracovali cenovou nabídku o kterou jste požádali
 • plnili s Vámi uzavřenou smlouvu (např. dodali výrobky, které jste zakoupili na našich internetových stránkách),
 • poskytli Vám službu, o kterou jste požádali, nebo
 • splnili právní požadavky (např. fakturace)

Jestliže údaje opatřené hvězdičkou neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat Vám výrobky a služby. Pro účely uzavření smlouvy a zajištění dodání objednávky jsou Vámi poskytnuté osobní údaje nevyhnutelné.

Správa nákupů a objednávek

Informace shromažďujeme během nákupního / poptávkového procesu na internetových stránkách/na stránkách sociálních sítích SUN Professionals s.r.o., www.slunce-stin.cz nebo v prodejně. Pro účely zpracování cenové nabídky, uzavření smlouvy a zajištění dodání objednávky jsou Vámi poskytnuté osobní údaje nevyhnutelné.

Údaje o Vás mohou zahrnovat:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu
 • adresu (dodací a fakturační)
 • telefonní číslo
 • osobní popis nebo preference
 • profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte)
 • informace o transakci, včetně zakoupených / poptávaných výrobků a polohy prodejny/výdejny
 • platební údaje, nebo
 • historii nákupů

Cílem je poskytnout Vám službu, o kterou jste požádali (zpracování cenové nabídky / nákup):

 • zpracovat cenovou nabídku na poptávaný výrobek
 • navrhnout vhodné řešení Vámi poptávané realizace
 • informovat Vás, jakmile bude výrobek, který jste si chtěli zakoupit dostupný
 • zpracovat a sledovat Vaši objednávku, včetně dodání výrobku na Vámi uvedenou adresu
 • spravovat platbu Vaší objednávky. Upozorňujeme, že platební údaje (číslo kreditní karty/informace o účtu PayPal/údaje o bankovním účtu) neshromažďujeme přímo, ale prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb
 • spravovat jakoukoli komunikaci týkající se Vaší objednávky
 • zabezpečit transakce pro případ podvodu. Upozorňujeme, že pro detekci podvodu a zajištění, aby platba byla dokončena a provedena Vámi či osobou, kterou jste k tomu oprávnili, používáme řešení nezávislého poskytovatele
 • mít možnost upravit Váš profil, pokud provedete nákup pomocí údajů o účtu
 • měřit Vaší spokojenost
 • spravovat jakýkoli spor týkající se nákupu

 

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

SUN Professionals s.r.o. respektuje Vaše právo na ochranu soukromí, proto je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu a znali svá práva:

 • máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje používáme a jaká jsou Vaše práva. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás
 • máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktního údaje info@slunce-stin.cz. Máte-li vytvořený účet, může být jednodušší, opravíte-li si své údaje pomocí funkce „Přihlášení“
 • pokud byste chtěli, abychom Vaše osobní údaje smazali, kontaktujte nás na email info@slunce-stin.cz
 • odběr přímých marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit. Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz „Odhlásit odběr“ v kterémkoli e-mailu nebo sdělení, které Vám zašleme. Dále nás můžete kontaktovat pomocí emailu info@slunce-stin.cz
 • je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Učiňte tak na email info@slunce-stin.cz
 • máte právo kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě a podat stížnost proti postupům subjektu SUN Professionals s.r.o. týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů
 • máte právo požádat o omezení zpracování Vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování Vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat. Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
 • SUN Professionals s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • byla Vámi vznesena námitka proti zpracování na základě oprávněných zájmů SUN Professionals s.r.o. jakožto správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SUN Professionals s.r.o. převažují nad Vámi oprávněnými důvody
 • pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů
 • máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče. Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace Vám proto může bránit v používání určitých částí internetových stránek

Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat doklad totožnosti.

 

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás na info@slunce-stin.cz.

SUN Professionals s.r.o. | Generála Šišky 2375/6 | Praha 12 | 143 00 | IČ: 27159884 | DIČ: CZ27159884